Om Foreningen

BESTYRELSEN I SILKEBORG & OMEGNS BIAVLERFORENING 2024

Formand:

Bjarne Strandby

53809286

Sekretær:

Inger Engsig-Karup

61697084

Kasserer: 

Jette Gosvig

42228498

Medlemmer:

Bjarne Strandby

53809286

Næstformand:

Per Klode

40545231

Revisor:

Holger Nielsen

 

 

Revisor:

Kim Hasager

 

 

Suppleant:

Nis Hansen Petersen

 

 

Suppleant:

Klavs Mensberg

 

Vedtægter for Silkeborg og omegns biavlerforening

§1 Navn og hjemsted

1. Foreningens navn er Silkeborg og omegns biavlerforening. (S.B.F.)

2. Foreningens hjemsted er formandens til enhver tid værende adresse

§2 Foreningens formål

1. På lokalt plan at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en forening, der skal virke for biavlens fremme.

2. Foreningen er tilsluttet Danmarks Biavlerforening. (D.B.F.)

§3 Medlemmer

1. Som medlemmer kan optages enhver som interesserer sig for biavl, og støtter foreningens formål.

2. Medlemskab kan dels foregå ved tilmelding til D.B.F., evt. via kassereren, hvorved man automatisk bliver medlem af S.B.F. dersom man bor i området. Der kan også vælges et lokalt medlemskab, så modtager man ikke Tidsskrift for Biavl (T.F.B.), men er fuldgyldigt medlem af S.B.F.

§4 Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i oktober eller november.

3. Møde og stemmeberettigede er alle medlemmer, som ikke er i restance.

4. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent

b) Formandsberetning

c) Fremlæggelse af revideret regnskab

d) Forslag fra bestyrelsen

e) Indkomne forslag

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer

g) Valg af 2 suppleanter

h) Valg af 2 revisorer

i) Eventuelt

5. Generalforsamlingen skal være indvarslet senest en måned før afholdelse.

6. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

7. Mødested og tid bekendtgøres i T.F.B. samt udsendes til lokalmedlemmer.

8. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

9. Foreningen kan opløses, dersom det med 3/4 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsamling, der afholdes med mindst en måneds mellemrum. Ved en evt. opløsning overgår foreningens midler til D.B.F.

10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

11. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes indenfor 2 mdr., dersom et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skrifteligt forlanger det med angivelse af den sag, der ønskes behandlet

12. Vedtægtsændringer kan kun foretages med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor punktet fremgår af dagsordenen.

§5 Bestyrelsen

1 Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer, som vælges for 2 år og afgår skiftevis 2 og 3.

2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

3 Formanden er at betragte som kontaktled mellem S.B.F. og D.B.F.

4 Kassereren fungerer som formand ved formandens forfald.

5 Formand og kassere eller formand og 2 bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen.

6 Kassereren fører medlemsliste over lokalmedlemmer, fører regnskabet samt modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter. Formand og kasserer adgang  til foreningens bankkonti.

7 Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det fornødent eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

8 Bestyrelsesmøder indvarsles med otte dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt.

9 Regnskabsåret går fra 1/10 til 30/9.

10 Delegeret / delegerede til hoved-foreningen udpeges af bestyrelsen.

Disse vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling den 7. november 2017 og endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. december 2017. med ikrafttrædelse fra samme dato. 

Vedtægt fremsat og godkendt på generalforsamlingen den 14. november 2023 med ikrafttrædelse fra samme dato.